Trang chủ

Giáo viên

Quản lý trẻ

Dinh dưỡng

Giới thiệu

Video clip

Hình ảnh

Tài nguyên

Liên kết web

Hệ thống
 
 • LỊCH & KẾ HOẠCH
 • Lịch công tác
 • Kế hoạch
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
 • Tin thông báo
 • Văn bản chỉ đạo
 • TÀI NGUYÊN
 • Sản phẩm của bé
 • Sản phẩm của cô
 • Đề tài - SKKN
 • Tài nguyên mới
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • Thống kê truy cập
  Tổng số: 116827
  Hôm qua: 5
  Hôm nay: 3
  Đang online: 11
  THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
  Huyện :
  Mầm non Kiến Quốc - Ninh Giang - 30299312
  Phiên bản: TMT-QLNT: Tr@M|Th@! - 26.07.2015
  STTTên trườngWebsite
  1TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
  2THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn
  3THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn
  4THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn
  5THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn
  6THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn
  7THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn
  8THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn
  9THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn
  10THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn
  11THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn
  12THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn
  13THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn
  14THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn
  15THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn
  16THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn
  17THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn
  18THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn
  19THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn
  20THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn
  21THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn
  22THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn
  23THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn
  24THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn
  25THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn
  26THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn
  27THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn
  28THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn
  29THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn
  30THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn
  31Tiểu học Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn
  32Tiểu học Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn
  33Tiểu học Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn
  34Tiểu học Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn
  35Tiểu học Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn
  36Tiểu học Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn
  37Tiểu học Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn
  38Tiểu học Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn
  39Tiểu học Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn
  40Tiểu học Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn
  41Tiểu học Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn
  42Tiểu học Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn
  43Tiểu học Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn
  44Tiểu học Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn
  45Tiểu học Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn
  46Tiểu học Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn
  47Tiểu học Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn
  48Tiểu học Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn
  49Tiểu học Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn
  50Tiểu học Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn
  51Tiểu học Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn
  52Tiểu học An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn
  53Tiểu học Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn
  54Tiểu học Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn
  55Tiểu học Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn
  56Tiểu học Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn
  57Tiểu học Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn
  58Tiểu học Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn
  59Mầm non thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn
  60Mầm non Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn
  61Mầm non Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn
  62Mầm non Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn
  63Mầm non Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn
  64Mầm non Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn
  65Mầm non Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn
  66Mầm non Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn
  67Mầm non Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn
  68Mầm non Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn
  69Mầm non Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn
  70Mầm non Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn
  71Mầm non Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn
  72Mầm non Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn
  73Mầm non Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn
  74Mầm non Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn
  75Mầm non Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn
  76Mầm non Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn
  77Mầm non Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn
  78Mầm non Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn
  79Mầm non Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn
  80Mầm non An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn
  81Mầm non Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn
  82Mầm non Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn
  83Mầm non Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn
  84Mầm non Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn
  85Mầm non Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn
  86Mầm non Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn
  87Mầm non Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn
  Ý KIẾN PHẢN HỒI
  Họ tên
  Địa chỉ
  Email
  Nội dung
  Video - Clip
  Đang tải Video
  Văn bản mới
  Văn bản của PGD
 • PHẦN MỀM ONLINE
 • TRƯỜNG MẦM MON KIẾN QUỐC
  Hiệu trưởng: Bùi Thị Hát
  Địa chỉ: Kiến Quốc - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương
  8/25/201925